Όροι Χρήσης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

pericardium MESA risk score calculator

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται και προκύπτουν από τη χρήση του εκτιμητή κινδύνου pericardium MESA risk score calculator, διατίθενται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ή θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ή νόσου. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποσκοπούν κατά κανέναν τρόπο να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση ή να καθοδηγήσουν την ιατρική φροντίδα μεμονωμένων ασθενών. Με το παρόν, ο χρήστης καθίσταται ενήμερος ότι οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Ο χρήστης καλείται να λάβει γνώση ότι, αν και οι πληροφορίες βασίζονται στην ιατρική έρευνα και βιβλιογραφία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. 

Ο χρήστης του λογισμικού αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε αποφάσεις και δράσεις βασιστούν σε πληροφορίες που περιέχονται στον εκτιμητή κινδύνου pericardium MESA risk score calculator. Το pericardium, οι δημιουργοί του συστήματος και οποιοσδήποτε άλλος έχει εμπλακεί στην προετοιμασία, δημοσίευση ή διανομή του pericardium MESA risk score calculator δεν φέρει ευθύνη για καμία ειδική, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημία κατά μέρος ή καθ’ ολοκληρία από τη χρήση ή από την αποδοχή του συστήματος και των παρεχόμενων πληροφοριών από τον χρήστη. Το pericardium αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικής με αυτές τις πληροφορίες, είτε εκπεφρασμένες είτε συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένης κάθε εγγύησης ως προς την ποιότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό. Οι διαδικτυακές υποστηρικτικές υπηρεσίες και οι δημιουργοί, οι προγραμματιστές και οι διανομείς του συστήματος, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένα αποτελέσματα εξαιτίας αστοχιών του συστήματος. Η πρόσβαση και χρήση του εκτιμητή κινδύνου pericardium MESA risk score calculator παρέχεται χωρίς εγγύηση εμπορευματοποίησης ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, εκπεφρασμένης ή συνεπαγόμενης. Σε καμία περίπτωση το pericardium δεν φέρει ευθύνη για ειδικές, άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, χρεώσεις, απαιτήσεις, κόστη, αξιώσεις, απώλειες εσόδων ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από τη χρήση του pericardium MESA risk score calculator. Με τη χρήση του, ο χρήστης συμφωνεί ότι συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλο ισχύοντα νόμο σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία.

CHADS2-VA2Sc & HAS-BLED scores

Το CHADS2-VA2Sc score συνιστά ένα καλά σταθμισμένο προγνωστικό εργαλείο του κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλης συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με μη ρευματικής αιτιολογίας κολπική μαρμαρυγή. Το HAS-BLED score αποτελεί έναν εκτιμητή του κινδύνου που απορρέει από τη χρήση των αντιπηκτικών στους ανωτέρω ασθενείς. Συγκρίνετε τον κίνδυνο μείζονας αιμορραγίας, όπως αυτός υπολογίζεται από το HAS-BLED score, με τον αντίστοιχο κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου, βάσει CHADS2-VA2Sc score, σταθμίζοντας έτσι εάν το όφελος από την χρήση αντιπηκτικών υπερτερεί του προβλεπόμενου αιμορραγικού κινδύνου.

H επίσημη νομική αποποίηση ευθυνών του pericardium αναφέρεται στα κλινικά εργαλεία λήψης αποφάσεων και στο λοιπό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα οποία προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας. Αυτά τα εργαλεία ΔΕΝ συνιστούν επαγγελματικές συμβουλές. Οι ιατροί και λοιποί επαγγελματίες υγείας οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων ή των βάσεων δεδομένων, οφείλουν να εξασκούν παράλληλα τη δική τους κλινική κρίση όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών. Οι καταναλωτές (μη επαγγελματίες υγείας) οι οποίοι χρησιμοποιούν τα εργαλεία ή τις βάσεις δεδομένων, το κάνουν με δική τους ευθύνη. Μεμονωμένοι χρήστες πάσχοντες από οποιαδήποτε ασθένεια, προειδοποιούνται ώστε να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή προτού προβούν σε οποιαδήποτε θεραπεία. Όσον αφορά ιατρικές απορίες, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή άλλες θεραπείες, οι μη επαγγελματίες υγείας χρήστες οφείλουν να συμβουλευτούν τον ιατρό τους ή άλλο πιστοποιημένο επαγγελματία στο χώρο της υγείας. Οι δημιουργοί του pericardium ανέπτυξαν με προσοχή το αντίστοιχο περιεχόμενο συμμορφούμενοι με τα ισχύοντα πρότυπα ορθής επαγγελματικής πρακτικής κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στην ιατρική, ωστόσο, οι προτυποποιημένες διαδικασίες και οι πρακτικές συχνά αλλάζουν καθώς νέα δεδομένα προκύπτουν και ο κάθε επαγγελματίας υγείας οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς από μία ποικιλία πηγών. Το περιεχόμενο του pericardium και των αντίστοιχων υπολογιστών κινδύνου εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Το pericardium δεν συστήνει ούτε ενστερνίζεται οποιοδήποτε συγκεκριμένο τεστ, ιατρό, προϊόν, επέμβαση, γνώμη ή άλλη πληροφορία η οποία αναφέρεται στον ιστότοπο. Αν και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ούτε εμείς ούτε οι πάροχοι περιεχομένου μας εγγυόνται την ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών.

Δεν δίνουμε ιατρικές συμβουλές, ούτε παρέχουμε ιατρικές ή διαγνωστικές υπηρεσίες, μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Η ιατρική γνώση εξελίσσεται ταχέως. Ούτε εμείς ούτε οι πάροχοι περιεχομένου μας εγγυώνται ότι το περιεχόμενο καλύπτει όλες τις δυνατές χρήσεις, οδηγίες, προφυλάξεις, φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις ή δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να σχετίζονται με οποιεσδήποτε θεραπευτική παρέμβαση. Η αποδοχή και χρήση των πληροφοριών και του περιεχομένου που λαμβάνεται απευθείας ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ούτε εμείς ούτε οι πάροχοι περιεχομένου μας αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία ή τραυματισμό (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου) σε εσάς, άλλα πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας, ιδέας ή οδηγίας που περιέχεται στην ιστοσελίδα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

To pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των πληροφοριών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών δικαιούχων περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Ο ιστοχώρος pericardium.gr  παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού του τόπου «όπως ακριβώς έχουν».
Σε καμία περίπτωση τo pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics δεν φέρει ευθύνη για νομικές απαιτήσεις ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που έχουν υποστεί οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτοι από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  1. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε περιεχομένων του χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή του pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics και ειδικά απαγορεύεται η χρήση του από άλλους ιατρούς ή/και η παρουσίασή του σε Ιατρικά συνέδρια κτλ. –έστω και μέσω αντανάκλασης (mirroring, iframe sharing, κτλ)– και Ιατρικές δημοσιεύσεις εκτός και αν γίνεται ρητή και ξεκάθαρη αναφορά τόσο του pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics όσο και του συγγραφέα ιατρού της συγκεκριμένης δημοσίευσης.
  2. Κατ’ εξαίρεση το pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του κάθε επισκέπτη του, για δική του προσωπική, μη εμπορική χρήση.
  3. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείται το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και θα τηρούνται οι Νόμοι και οι ρήτρες προσχώρησης περί πνευματικών δικαιωμάτων.
  4. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα αφενός τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, οπότε και θα πρέπει να επέλθει καταστροφή των αντιγράφων των μεταφορτωμένων υλικών (download), αφετέρου την αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών για την παραβίαση αυτή.
  5. Η περιορισμένη άδεια που χορηγείται για προσωπική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι παρέχεται συγκατάθεση για σιωπηρή χρήση του σήματος του pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics ή όποιου άλλου εμπορικού σήματος και ευρεσιτεχνίας πηγάζει από αυτήν.
  6. Ως αρμόδια αρχή για την επίλυση όποιας διαφοράς ήθελε προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

pericardium.gr – Advanced Cardiac Therapeutics
Υπεύθυνος περιεχομένου: Δρ Χουρμούζιος Αραμπατζής
Μητροπόλεως 119, 54622 Θεσσαλονίκη,
Τηλ. +30 2310 238188, 
Email: arampatzis@pericardium.gr

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019

Scroll Up
sexshop